Plaatje bij het artikel van OBS De Schakel

Medezeggenschapsraad

Wat is en doet de medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. de Schakel?

De MR staat voor betrokkenheid bij de school in de brede zin van het woord. De bijdrage van de MR bestaat uit het in open gesprek zijn met, en het geven van adviezen aan de leiding van de school ten aanzien van verbetering van het onderwijsklimaat voor de kinderen, verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers, het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school en kwaliteit van het onderwijs in het algemeen

De MR is een wettelijk orgaan, dat op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992) aan iedere school verbonden moet zijn. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het team.


Waar staat de MR voor? (Missie)
Onze missie is om een transparante en betrokken MR te zijn, die vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen op een positief kritische manier de onderwijskwaliteit en het veilige (leer)klimaat op school wil bewaken en stimuleren voor alle betrokkenen.
 
Waar gaat de MR voor?(Visie)
Onze visie is om basisschool O.B.S. de Schakel positief kritisch te ondersteunen in het creëren en ontwikkelen van een school, die de belangen van de leerlingen, het personeel én de ouders waarborgt.

De MR wil een bijdrage leveren aan de hieronder genoemde drie algemene speerpunten:


1.Kwaliteit en ontwikkeling
De MR staat achter de kleinschaligheid en innovatieve ontwikkelingen van de school. O.B.S de Schakel is een school die aandacht heeft voor verschillen tussen leerlingen en daar het lesaanbod op aanpast. Het is een school die zich naast de cognitieve ontwikkeling richt op de emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling van de kinderen.
 
2.Betrokkenheid
De MR staat voor betrokkenheid bij de school in de brede zin van het woord. De bijdrage van de MR bestaat uit het in open gesprek zijn met het personeel van de school ten aanzien van verbetering van het onderwijsklimaat voor de kinderen, verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Kortom de MR streeft naar een betrokken achterban (binnen en buiten school), die zich positief medeverantwoordelijk voelt voor de school.
 
3.Veilig (leer)klimaat
Onder een veilig (leer) klimaat verstaat de MR dat er respectvolle verhoudingen zijn tussen alle betrokkenen op alle voorkomende niveaus . De MR vindt het van belang dat er vertrouwen vanuit alle partijen aanwezig is en er een transparante en open communicatie en uitwisseling van informatie plaatsvindt.

 

Werkwijze
Onze werkwijze kenmerkt zich door:
Een open en transparante houding jegens onze achterban; we fungeren als klankbord voor zowel de ouders als de directie van de school;
- ervoor zorgdragen dat de raad vroegtijdig wordt betrokken bij (beleid)zaken die impact hebben op het reilen en zeilen van de school, opdat de medezeggenschapsraad op zorgvuldige wijze haar standpunt kan bepalen;
- indien nodig zelf met ideeën te komen, middels gevraagd of ongevraagd advies;
een open en directe, positief kritische en constructieve houding aan in het overleg met de directie en ouders.

 

Wanneer  vergadert de MR?

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 7x per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar.
In de nieuwsbrief “Schakelnieuws” worden ouders regelmatig geïnformeerd over de onderwerpen die op de agenda van de medezeggenschapsraad staan.

De jaarplanning, agenda en notulen zijn te vinden via de website en zijn in te zien in de lerarenkamer.

 

Wie zitten er namens ouders en leerkrachten in de MR?

(p)=Personeel (o)= ouders 

Afk.naam 

jaar van aantreden 

aftreden/herverkiezing 

Functie 

Catrien van der Kolk (p) 

CK 

Juni 2002 

Juni 2021 

Voorzitter 

Fiora Vervoort (o) 

FV 

Mei 2012 

Mei 2021

Secretaris 

Wilma Wesselink (p) 

WW 

November 2004 

November 2018 

Lid 

Elles Willems (p) 

EW 

Oktober 2005 

Oktober 2020

Lid 

Martin Pastoors (o)

MP

September 2017 

September 2020

Lid 

Erik Teunis (o) 

ET 

februari 2016 

Februari 2019 

Lid 

 

Jaarplanning/Activiteitenplan MR

Gedurende het hele schooljaar zijn er uiteenlopende onderwerpen die tijdens de vergaderingen worden besproken. De verschillende onderwerpen hebben ook verschillende bevoegdheden (instemmingsrecht of adviserend) voor de MR. Een beknopt overzicht vindt u hieronder:

 

-          Onderwijskundig (schoolplan, schoolgids, zorgplan, oudertevredenheidsonderzoek, schoolondersteuningsprofiel, ouderbetrokkenheid)

-          Personeel en organisatie (schoolformatieplan, scholingsplan, aantal leerlingen)

-          Materiële zaken (onderhoudsplan, leerlingen)

-          Arbo-beleid (veiligheidsbeleid, arbodienst)

-          Financiën (begroting, jaarrekening, ouderbijdrage, sponsorprotocol)

-          Overige zaken (schooltijden, nieuw beleid, klachten)

 

Eigen Speerpunten 2018-2022 Obs de Schakel

-          Meer contact met achterban via ouderraad en website

-          Strak en efficiënt de rol als MR vervullen

-          Jaarplanning 2018 opzetten en communiceren! (activiteitenplanning 2018)

-          Er voor zorgen dat de doorgaande leerlijn Techniek en Wetenschap in het schoolplan wordt opgenomen met voldoende middelen.

Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming. Onze visie wordt vorm gegeven in ons 
jaarplanning/activiteitenplan. Zie hieronder.

Jaarplan/activiteitenplan

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar mr@obs-schakel.nl

Deel deze pagina: