Plaatje bij het artikel van OBS De Schakel

Wij zijn een springplank naar de toekomst.

Het onderwijs op onze school is gericht op een maatschappij die voortdurend en in een razend tempo verandert. Wij willen daarom kinderen begeleiden die niet alleen goed zijn in rekenen en taal, maar evenwichtig zijn en zich later goed staande kunnen houden in de maatschappij. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing, onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Wij zijn dan ook een openbare school, de enige openbare school in de kern Vroomshoop. Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Iedereen is welkom op onze school, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, behoudens medische en/of onderwijskundige beperkingen.

Voor onze kinderen is het dan ook belangrijk dat zij leren omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, individualiteit en gezamenlijkheid. Naast het leren (verwerven van kennis en vaardigheden) krijgen sociale vaardigheden de nodige aandacht bij ons op school. Wij hebben gekozen voor een schoolbrede aanpak, gericht op het stimuleren van gewenst gedrag, Positive Behaviour Support met als doel het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren bevordert. 

Om een springplank naar de toekomst te kunnen zijn, zijn een aantal aspecten voor ons essentieel:

O.B.S. De Schakel is:

• Een gastvrije school.

• Een school waar een ieder zich veilig en vertrouwd voelt.

• Een school voor het leven.

O.B.S. De Schakel is een gastvrije school, waar iedereen zich thuis voelt. De school investeert veel in het opbouwen en onderhouden van relaties met leerlingen en ouders. Door de contacten die er zijn met ouders en instellingen wordt de omringende buitenwereld binnen de schoolmuren gehaald.De Schakel is een samenleving in het klein waar, naast het samen spelen, samen leren, bewust tijd wordt gemaakt voor het samen vieren.

O.B.S. De Schakel is een school waar alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig en vertrouwd moeten kunnen voelen. De leerkrachten van de school nemen de kinderen en de ouders zeer serieus. Ze hebben een luisterend oor voor de kinderen en hun ouders. De leerkracht is er als een kind, om welke reden dan ook, steun nodig heeft. Er wordt binnen de school groot belang gehecht aan een rustig en ordelijk schoolklimaat waarbinnen de kinderen ruimschoots de kans krijgen zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen handelen. Dit doen we volgens de methode PBS. De leerkrachten zijn bekend met de thuissituatie van het kind en ze zullen die kennis betrekken bij de manier waarop een kind tegemoet wordt getreden. Het welzijn van het kind staat centraal in de dialoog tussen ouders en leerkrachten.

O.B.S. De Schakel is een school voor het leven. Het onderwijs is gericht op een maatschappij die voortdurend in beweging is. Wij zijn pas tevreden als we kinderen afleveren die zich goed staande kunnen houden in de huidige maatschappij en in de maatschappij van de toekomst. Wij zijn dan ook pas tevreden als de talenten van onze kinderen maximaal worden ontplooid. Om dit te kunnen bewerkstellingen maken wij gebruik van moderne lesmethoden, volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen op de voet en geven hen gerichte leerstof en aandacht. Werken aan verantwoordelijkheid en een ontdekkingsgerichte instelling zijn hierbij essentieel

Deel deze pagina: