Plaatje bij het artikel van OBS De Schakel

Onze manier van werken

De groepen 1 en 2 werken volgens het principe van het Piramideproject.
De groepen 3 t/m 8 werken een basisprogramma af.

Dit programma bevat de basisstof. Het programma voldoet aan de kerndoelen primair onderwijs en de referentieniveaus voor taal en rekenen. Wij geven instructie aan onze leerlingen volgens het instructiemodel IGDI. De uitslagen van de methodegebonden toetsen worden geregistreerd in het administratieprogramma Parnassys. De leerlingen dienen 80% van de basisstof te beheersen. Zeer regelmatig worden de leerlingen getoetst in het kader van het Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zetten de prestaties van de leerlingen af tegen leeftijdsgenoten in de rest van Nederland. Voor de vakken, lezen, spelling en rekenen werken we met groepsplannen, dit betekent dat de hele groep verdeeld is in drie groepen, de instructie onafhankelijke groep, de instructie gevoelige groep en de instructieafhankelijke groep.

In groep 1 en 2 noemen we deze groepen: de pientere groep, de basisgroep en de tutorgroep. De samenstelling van deze drie groepen is afhankelijk van de resultaten op de methodegebonden toetsen en de Citotoetsen.

Voor het vak Begrijpend Lezen hanteren we 2 niveaus. Een enkele leerling werkt met taal, spelling of rekenen of soms met alle vakken op individueel niveau, voor deze leerlingen wordt een individueel plan gemaakt. Alle Cito toetsuitslagen worden tijdens de 10 minuten gesprekken met de ouders besproken en worden ook vermeld in het rapport. De resultaten van de toetsen worden door de leerkracht twee keer per jaar met de intern begeleiders besproken. Vervolgens worden de resultaten met de directie besproken en daarna nog met het gehele team. In het schoolondernemingsplan 2015-2019 vindt u een zeer uitgebreide beschrijving van de wijze waarop de zorg voor kinderen binnen onze school is georganiseerd. Dit schoolondernemingsplan is op school in te zien.

Voor de ouders hebben wij het ouderportaal, wat gekoppeld is aan ons leerlingvolgsysteem. De ouders van onze school hebben een code ontvangen en hiermee kunnen zij inloggen waar zij de resultaten van hun kind(eren) op de voet kunnen volgen. Hier leest u meer over het ouderportaal 

Deel deze pagina: