Plaatje bij het artikel van OBS De Schakel

Zorg

De basisschool maakt gebruik van het Citoleerlingvolgsysteem.

De toetsen worden op de computer verwerkt en vervolgens geanalyseerd op groepsniveau en individueel niveau door de groepsleerkracht en de Intern Begeleider. De Intern Begeleider maakt vervolgens afspraken met de groepsleerkracht waar de komende maanden in de groep aan gewerkt gaat worden, maar ook waar de accenten gelegd zullen worden bij het individuele kind. Daarnaast worden alle methodegebonden toetsen afgenomen van: ✓ Rekenen. ✓ Taal/Spelling.  ✓ Begrijpend lezen. ✓ Aardrijkskunde, geschiedenis en Engels.

Iedere 6 weken vindt er een leerlingbespreking plaats, het zgn. smalle SOT (Schoolondersteuningsteam) Op grond hiervan: ✓ Wordt bekeken of uw kind extra begeleiding nodig heeft en hoe die begeleiding er dan uit moet zien. ✓ Kan externe hulp worden ingeroepen, bijv. de rekenspecialist of taalspecialist van het samenwerkingsverband. Komt uw kind in aanmerking om in de leerlingbespreking besproken te worden, dan wordt dit voor die tijd altijd met u doorgesproken. Indien de vragen niet beantwoord worden in het smalle SOT vindt bespreking plaats in het bredere SOT. Het bredere SOT is uitgebreid met deskundigen uit het SWV, gemeente, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en u als ouder. Ter voorbereiding van het SOT-overleg vult de school het Groeidocument in. Dit Groeidocument is de basis voor de informatie naar alle betrokkenen bij de besprekingen en besluiten over vervolgacties. Het Groeidocument is een duidelijke weergave van het planmatige begeleidingstraject.

Aan de hand van de Citoresultaten, de methodegebonden toetsen en de kindkenmerken werken wij in de klas in drie groepen. De zgn. ✓ Instructie onafhankelijke groep. Deze leerlingen zijn goed in staat om zelfstandig aan het werk te gaan. ✓ Instructie gevoelige groep. Deze leerlingen zijn gebaat bij een goede instructie. ✓ Instructie afhankelijke groep. Deze leerlingen vinden de leerstof wat lastiger, zijn minder zelfstandig en zijn gebaat bij veel begeleiding. Zij krijgen naast de klassikale instructie nog een verlengde instructie.  In groep 1/2 praten wij over de groep Pientere Kinderen, de Basisgroep en de Tutorgroep. In een enkel geval kan het zo zijn dat een kind de leerstof van de groep al langere tijd zo lastig vindt dat wij in samenspraak met de ouders besluiten om dit kind op een eigen leerlijn te zetten, voor ėėn of meerdere vakken. Dit gebeurt pas wanneer uw kind in groep 5 of hoger zit en altijd pas na uitgebreid onderzoek. Het werken in bovengenoemde groepen doen wij voor de vakken taal, lezen, spelling en rekenen. Begrijpend Lezen gebeurt in twee groepen. 

Deel deze pagina: