Werken in de groepen

De groepen 1 en 2 werken volgens het principe van het Piramideproject.
De groepen 3 t/m 8 werken volgens een basisprogramma.
Het programma voldoet aan de kerndoelen primair onderwijs en de referentieniveaus voor taal en rekenen.

Wij geven instructie aan onze leerlingen volgens het instructiemodel IGDI.

De uitslagen van de methodegebonden toetsen worden geregistreerd in het administratieprogramma Parnassys.
De leerlingen dienen 80% van de basisstof te beheersen.

Zeer regelmatig worden de leerlingen getoetst in het kader van het Cito leerlingvolgsysteem.
Deze toetsen zetten de prestaties van de leerlingen af tegen leeftijdsgenoten in de rest van Nederland.

Voor de vakken, lezen, spelling en rekenen werken we met groepsplannen, dit betekent dat de hele groep verdeeld is in drie groepen, de instructie onafhankelijke groep, de instructie gevoelige groep en de instructieafhankelijke groep.

In groep 1 en 2 noemen we deze groepen: de pientere groep, de basisgroep en de tutorgroep.

De samenstelling van deze drie groepen is afhankelijk van de resultaten op de methodegebonden toetsen en de Citotoetsen. Voor het vak Begrijpend Lezen hanteren we 2 niveaus. Een enkele leerling werkt met taal, spelling of rekenen of soms met alle vakken op individueel niveau, voor deze leerlingen wordt een individueel plan gemaakt.

De vakken Taal, Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen (gedeeltelijk) worden door ons gegeven met behulp van het digitale programma Snappet.